מרן הגר”ח קניבסקי זצ”ל מעיין בספר השלחן הערוך לרב Maran HaRav Chaim Kanievsky zt”l looking at HaShulchan Haruch Larav